Jobber med mening

Jobber med utfordringer

Jobber i solide fagmiljøer

Jobber for fellesskapet

Om #drømmejobben

#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. Kompetansemiljøer i bygd og by har ansvar for noen av de viktigste oppdragene vi mennesker kan få; De former framtiden, de planlegger hvordan lokalmiljøet skal se ut de neste hundre årene, de skaper trygghet og gir deg og dine den hjelpen dere trenger dersom sykdom eller ulykker rammer. Bare for å nevne noe.

Kommunene annonserer ledige jobber på flere plattformer, men alle har oversikt over utlyste stillinger på sine hjemmesider. Velg kommune og se status for ledige stillinger her og nå:
#drømmejobben er også navnet på et rekrutteringsprosjekt som KS Agder, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, NITO, Utdanningsforbundet og en rekke kommuner på Agder har gått sammen om for å jobbe målrettet på områder der behovet for arbeidskraft i kommunene vil være ekstra stort. Innsikt i framtidens arbeidsmarked kan være interessant for deg som er under utdannelse, skal spesialisere deg eller vurderer å endre karrierevei.

Det er etablert en rekrutteringsstrategi i prosjektet. Denne har som formål å være et veiledningsdokument for den enkelte kommune, og tar utgangspunkt i kommunenestjenester og innbyggernes behov. Nå og i framtiden. Ettersom mange kommuner allerede har iverksatt enkelte tiltak er strategien lagt opp slik at den kan brukes i sin helhet eller delvis etter behov.

Les hele strategien (PDF)

Thousands Needs

Utfordringer og muligheter

Kommunene på Sørlandet står ovenfor store utfordringer fordi rekrutteringsbehovet i årene fremover er sterkt økende. For deg som drømmer om en utfordrende og meningsfull jobb er det store muligheter!

Bakgrunnen for kommunenes utfordringer er først og fremst en kombinasjon av befolkningsutviklingen og alderssammensetningen blant de som arbeider i sektoren. Fra 2020 vil rekrutteringsbehovet melde seg for fullt, men allerede nå sliter flere kommuner med å rekruttere til viktige funksjoner. På litt sikt vil det være behov for over 3000 nye tilsettinger hvert år dersom forutsetningen er at tjenestetilbudet til innbyggerne skal ligge på dagens nivå. Spesielt utfordrende vil det bli innenfor helse/omsorg, i barnehagene og på skolene.

For kommunene som arbeidsgivere er høyere rekruttering en ekstra stor utfordring fordi kommunesektoren har omdømmeutfordringer i unge målgrupper. Mange mangler også kunnskap om de attraktive jobbmulighetene som finnes i kommunene. Dette gapet skal reduseres gjennom ulike delprosjekter i #drømmejobben.

Er du interessert i statistikken og analysene som er bakteppet for dine muligheter og kommunenes utfordringer? Her er en kortversjon med utgangspunkt i befolkningsprognoser fra SSB og personaldata fra kommunene selv.
Last ned PDF

Latest Causes

Delprosjekter i #Drømmejobben

Noen av svarene på rekrutteringsutfordringene kommunene står ovenfor er omtalt i den overordnede planen for Agderregionen. Her er våre politikkere enige om at kommunene må bli bedre til å inkludere grupper som i dag står utenfor arbeidslivet, som for eksempel innvandrere og stadig flere unge menn. Kommunene må også bli bedre til å synliggjøre muligheter for unge under utdannelse slik at flere får kunnskap og ser egne karrieremuligheter i sektoren.

Samtidig som det arbeides systematisk med prosjekter som skal informere og inspirere flere til å vurdere jobber i kommunene vil det være viktig at kommunene selv har fokus på interne tiltak som kontinuerlig bidrar til godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og betingelser som er attraktive for arbeidstakerne. Gjennom et delprosjekt vi kaller «Historiefortelling» er det derfor utviklet hjelpemidler til interne prosesser som kommunene oppfordres til å bruke. 

Les mer om Historiefortelling og to andre prioriterte delprosjekter her:
I jobb i Agder

Vi vil at flere unge menn og innvandrere skal få tilbud om, og søke jobb i kommunene på Agder

Les mer
Historiefortelling

Vi skal arbeide med historiefortelling for å skape bevissthet rundt utfordringer knyttet til rekruttering i kommunene, og samtidig jobbe med å formidle de mange gode historiene fra arbeidshverdagen i kommunene på Agder.

Les mer
Jobbvinner

Vi vil at flere nyutdannede sykepleiere skal søke jobb i kommunene på Agder!

Les mer

Change The world

Vi står bak

KS Agder tok i 2014 initiativ til et felles omdømme- og rekrutteringsprosjekt på Sørlandet. Resultatet ble #drømmejobben, i samarbeid med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, NITO, Utdanningsforbundet og en rekke kommuner på Agder.

#drømmejobben er organisert med felles styringsgruppe, ulike arbeidsfellesskap i delprosjektene og prosjektledere. Få en oversikt over ressurspersonene i prosjektet her:

Dorrit Svenning, seniorrådgiver, KS Agder og prosjektleder #drømmejobben.

Jan Inge Tungesvik, regiondirektør KSAgder

Christiane Marie Ødegård, rådgiver, KSAgder

Helene Kleppa, rådgiver, Grimstad kommune

Liv Ingjerd Byrkjeland, HR sjef, Grimstad kommune

Ragne Quinteros, fylkesleder NSF Vest-Agder

Hildegunn Fardal, HTV Fagforbundet

Ola Sigmundstad, seniorrådgiver, Arendal kommune

Kirsten Mauland, personalsjef, Flekkefjord kommune

Siglin Solbakken, seniorrådgiver Rådmannens stab HR, Arendal kommune

Nils-Olav Dunsæd, personalsjef, Hægebostad kommune

Siren Vetnes Johannessen, personalsjef, Mandal kommune

Ottar Stordal, fylkesleder Utdanningsforbundet Aust-Agder

Lars Hove, rådgiver Kristiansand kommune og fylkesleder Menn i helse

Ingrid Sæthre Konsmo, HTV NITO

Hanne Mensner Lerstang, KS i Oslo – Menn i helse og Jobbvinner

Heidi Engestøl, organisasjonssjef, Vennesla kommune

Anne Hansen Vartdal, fylkesleder, NSF Aust-Agder

Gro Hege Hansen, rådgiver, Vest-Agder fylkeskommune

Cesilie Janette Borge, rådgiver Helse og omsorg, Risør kommune

Ingvill Ohr, rådgiver, Grimstad kommune

Lasse Fosse, enhetsleder Gjerstad kommune

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form